Obchodní podmínky společnosti Teraso Horažďovice,s.r.o.

Platnost od 1.1.2016

I. Úvodní ustanovení

1. Právní vtahy mezi společností Teraso Horažďovice,s.r.o. a odběrateli se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb.-občanský zákoník, dále konkrétně dojednanými podmínkami v jednorázové či rámcové obchodní smlouvě, pokud je písemně uzavřena, nebo v objednávce, nahrazující kupní smlouvu, pokud je takováto objednávka odběratelem vystavena a dodavatelem akceptována. Podrobnosti obchodních vztahů mezi společností Teraso Horažďovice,s.r.o. a jejími odběrateli jsou rozpracovány v těchto obchodních podmínkách.

2. Odběratel- právnická osoba se prokazuje výpisem z obchodního rejstříku, daňovou registrací, pokud jde o fyzickou osobu živnostenským listem a občanským průkazem.

3. Tyto obchodní podmínky jsou právně závazné, je-li na ně v rámcové či jednorázové smlouvě nebo v potvrzené objednávce nahrazující smlouvu proveden jednoznačný odkaz. Případné požadované odchylky odběratele od těchto obchodních podmínek budou po souhlasu dodavatele zahrnuty přímo do textu smlouvy.

4. Jiné obchodní podmínky nejsou platné, pokud není jinak stanoveno ve smlouvě.

II. Vznik a zánik smluvního vztahu

1. Smluvní vztah je uzavřen, pokud obě strany projeví souhlas s hlavními body smlouvy, to je s předmětem smlouvy, rozsahem, či množstvím, jakostí, cenou, termínem, a pokud se dohodnou na ostatních podmínkách.

2. Smluvní obchodní vztah může být navázán:

 • a) podpisem konkrétní jednorázové obchodní smlouvy a to ke dni podpisu, u nepřítomných stran ke dni obdržení souhlasu s návrhem smlouvy. Smlouva nese veškeré hlavní body obchodní smlouvy a odkaz na obchodní podmínky Teraso Horažďovice, s.r.o..
 • b) dlouhodobé obchodní vztahy mohou být uzavřeny rámcovou obchodní smlouvou, která vymezuje některé z hlavních bodů obchodní smlouvy, odkazuje na obchodní podmínky a rovněž odkazuje na konkrétní objednávku. Tato konkrétní objednávka pak určuje ty body, které nebyly stanoveny rámcovou smlouvou, to je obvykle druh, množství a termín , někdy i cena, respektive další. Je na dodavateli, zda konkrétní objednávku přijme. Přijetí takovéto objednávky oznámí dodavatel nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky formou potvrzení o přijetí objednávky, jinak není uzavřen obchodní vztah.
 • c) zjednodušeně pouze formou objednávky. V takovém případě musí objednávka nést návrh hlavních bodů smlouvy dle čl.II.,bod 1. Nejsou-li všechny hlavní body smlouvy známy nebo pro dodavatele přijatelné, dodavatel je v potvrzení objednávky doplní či změní, odešle objednateli a požádá objednatele o odsouhlasení doplněných bodů. Současně učiní odkaz na platné obchodní podmínky. Smluvní vztah je uzavřen až po úplném souhlasu obou stran se všemi hlavními body smlouvy.
 • d) Objednávka je též považována za potvrzenou předáním zboží odběrateli a je-li přepravováno třetí osobou, předáním zboží dopravci.

3. Nepotvrdí-li dodavatel návrh smlouvy, či objednávku písemně do 30 dnů po jejím převzetí, ani zboží nedodá (viz bod 2.,písm.d) má objednatel právo na zrušení návrhu smlouvy či objednávky. Potvrzenou objednávku může objednatel odvolat jen pokryje-li vzniklé ztráty. Jestliže dodavatel neodpoví odběrateli na objednávku, prohlášení či žádost, neznamená to v žádném případě souhlas.

4. Objednatel má právo i po uzavření obchodního vztahu, uzná-li to za nutné, požadovat změny v předmětu dodávky a to v druhu, tak v množství, tak i v podmínkách smlouvy, ale pouze s akceptací úhrady dopadů těchto změn na náklady. Dodavatel v takovém případě seznámí objednatele s okamžitým stavem průběhu výroby objednaného zboží a učiní veškerá nutná a možná opatření pro snížení vícenákladů z titulu změny.

5. Jestliže odběratel odstoupí od smlouvy nebo zruší svoji již potvrzenou objednávku, zavazuje se zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 25 % ceny objednaného zboží. Tím se neruší právo dodavatele na uspokojení nákladů plynoucích ze zrušení objednávky.

6. Smlouvy, objednávky, potvrzení o převzetí objednávky, jakož i jejich změny a doplňky a odvolávky potvrzených objednávek musí mít písemnou formu. Zaslání je možné provést dálkovým přenosem.

7. Smluvní vztah je ukončen bezchybným splněním obchodní smlouvy.

8. Dlouhodobé smluvní vztahy mohou být zrušeny, pokud odběratel opakovaně neplní termín splatnosti faktur za dodané zboží, či jinak poruší tyto obchodní podmínky.

III. Předmět obchodní smlouvy

1. Předmět obchodní smlouvy je vyroben podle technické dokumentace. Splňuje rozměrové a kvalitativní ukazatele deklarované příslušnými technickými normami a podmínky zákona č. 22/1997 Sb. Předmět smlouvy v celém rozsahu, či množství musí být dodán bez závad. Odběratel je povinen kontrolovat množství a kvalitu dodávky při převzetí, nejpozději před pokládkou či zabudováním. Při vzniku drobných odchylek od předepsané dokumentace dodavatel informuje objednatele.

2. Dodané zboží může být použito jen v souladu s účelem, pro který je určeno. Dodavatel na vybrané zboží vystavuje pokyny pro správné zabudování. Za následky použití zboží k jinému účelu či nesprávného zabudování dodavatel neodpovídá.

IV. Dodání, přejímka předmětu smlouvy a reklamace

1. Dodání zboží se provádí:

 • a) odběratel si převezme zboží od dodavatele sám nebo prostřednictvím svého přepravce,
 • b) dodavatel sám nebo jím sjednaným přepravcem dodá zboží na místo určení. Konkrétní způsob dodání musí být určen v objednávce, či smlouvě. Nebezpečí škody přechází na odběratele převzetím zboží u dodavatele, či ukončením přepravy, zajišťuje-li přepravu dodavatel. Dodací lhůty se sjednávají individuálně. Místem plnění je dvůr dodavatele při způsobu dodání ad 1a) nebo dohodnuté místo při způsobu dodání ad 1 b).

2. Základními doklady předání a převzetí zboží jsou dodací list a faktura. Převzetí zboží provede v případech ad 1a) přepravce, kterého je odběratel povinen vybavit Plnou mocí k převzetí zboží, nebo toto pověření předem odeslat dodavateli. Přepravce podepíše dodací list jako doklad o řádném převzetí zboží. V případech ad 1b) se uskuteční předání a převzetí v místě ukončení přepravy. Odběratel je povinen zajistit v místě skládky zboží osobu s oprávněním k převzetí zboží a k podpisu dodacího listu. Určená osoba je povinna předložit dopravci oprávnění a uvést svoji identitu do dodacího listu. Odběratel je povinen zajistit přejímku tak, aby mohl být náklad vozidla vyložen bez překážek a prodlev. Pokud objednatel nezajistí řádné převzetí zboží a při tom prokazatelně věděl o čase a místě ukončení přepravy, nebude zboží složeno a vzniklé náklady hradí objednatel.

3. Množství zboží je přebírající povinen zkontrolovat při převzetí zboží v místě plnění proti dodacímu listu. Dodavatel nepřijímá pozdější reklamace množství. Pokud odběratel pověří dopravce převzetím zboží, pověřuje jej i kontrolou množství zboží.

4. Předmět smlouvy musí být dodán objednateli v dohodnutém termínu, který je závazný. Přejímka zboží se uskutečňuje v místě plnění v dohodnutém čase. Dodavatel doplní dodávku o další doklady dodávky, kterými jsou ujištění o shodě, dodací list a faktura. Pokud odběratel v případě dodání ad 1a) je ve zpoždění s převzetím zboží, je povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % hodnoty zboží za každý den prodlení.

5. Jestliže dodavatel dodá předmět smlouvy později, než bylo stanoveno v obchodní smlouvě, nebo potvrzeno v dokladu o převzetí objednávky, nese odpovědnost za škody, které z takového prodlení prokazatelně vzniknou objednateli. To platí s výjimkou vyšší moci, kam se počítá porucha strojů, výpadek energie a surovin, a další vlivy, které dodavatel nemohl ovlivnit bez neúměrného finančního zatížení.

6. Při zjištění odchylek od sjednané kvality a množství dodávky podle dodacího listu a technické dokumentace, je objednatel oprávněn požadovat na dodavateli řešení dle §2106 z.č. 89/2012 Sb. formou slevy, náhradní dodávky v rozsahu dodávky s vadným plněním, nebo požadovat na dodavateli zajištění jiné nápravy.

Je-li vadné zboží ( s výjimkou drobných odchylek nezabraňujících kvalitnímu užití) zjištěno až u odběratele, odběratel zajistí, aby vadné zboží nebylo zabudováno do stavby, jinak se podílí na reklamačních nákladech až do výše celkové ceny reklamace snížené o cenu nově dodaného zboží.

Neprodleně po zjištění závad a před zabudováním uvědomí objednavatel dodavatele a ten je povinen opravit opravitelné vady, poskytnout slevu podle druhu poškození, či převzít dodávku zpět a nahradit dodávku jinou kvalitní dodávkou.

7. Při zjištění závad vzniklých přepravou řeší nápravu s dopravcem ta strana, která dopravu sjednávala a platí. Škody vzniklé užitím nevhodných manipulačních prostředků poškozujících zboží (např. lana) při vykládce zboží jsou škodou odběratele.

V. Záruční doba

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na dodané zboží záruční lhůtu v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí zboží. Prodávající odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost předmětu plnění a za jeho řádné připravení a zabalení k přepravě a zaručuje, že plnění bude poskytnuto plně v souladu s podmínkami této smlouvy, ve sjednaných parametrech a v prvotřídní kvalitě, podle osvědčených technologií a podle závazných technických norem (ČSN-EN) a souvisejících předpisů.

2. Skryté závady na dodávkách, které nebylo možno zjistit před zabudováním a byly zjištěné až následně po zabudování jsou posuzovány shodně jako zjištěné při přejímce, a to po dobu záruční lhůty. Mezi skryté vady nelze zahrnout nesoulad barevnosti, či poškozené hrany u dlažby. Na vady vzniklé nesprávným zabudováním v rozporu s vydanými pokyny výrobce se záruka nevztahuje.

3. V případech skrytých závad hradí dodavatel náklady objednatele spojené s reklamací chybného zboží. Takováto reklamace může být vyřízena po předběžné dohodě i opravou dodaného díla objednatelem, nebo třetí osobou a to na náklady dodavatele.

VI. Vratné palety

1. Palety je nezbytné zaslat v závislosti na způsobu dodání zpět dodavateli, a to do 3 měsíců od data dodání zboží ve stavu schopném opětovného použití, prosté dovozného, není-li sjednáno jinak. Při vracení palet je odběratel povinen předložit soupis dodacích listů, kterými palety nakoupil.

2. Ve faktuře za zboží fakturuje dodavatel cenu poskytnutých vratných palet podle ceníku.

3. Po vrácení palet dodavatel uhradí odběrateli cenu vrácených palet dle ceníku sníženou o amortizaci. Vrátí-li odběratel palety později (nejpozději však do 6 měsíců od data prodeje), bude uhrazeno pouze 40 % této ceny.

VII. Ceny, fakturace, platební podmínky, platby

1. Ceny se rozumí franko dvůr dodavatele a jsou stanoveny ceníkem dodavatele platným ke dni předání zboží. Doprava, pokud je zajišťována dodavatelem u dopravce, je fakturována samostatnou položkou, pokud není smlouvou stanovena cena zboží včetně dopravy.

2. Slevy z cen jsou přiznávány pro dlouhodobé odběratele a velkoodběratele na základě samostatných pravidel nebo dohodou v konkrétní odběratelské smlouvě.

3. Při platbě za hotové odběratel převzetím a podpisem dodacího listu a faktury potvrzuje řádné převzetí zboží.

4. Dodavatel vyfakturuje předanou dodávku ke dni uskutečnění plnění.

5. Základní lhůta splatnosti se stanovuje na 14 kalendářních dnů od data vystavení faktury. Jiné lhůty splatnosti mohou být stanoveny v konkrétních smlouvách.

6. V případě prodlení se splatností bude účtován úrok z prodlení v souladu s nařízením vlády ČR číslo 351/2013 Sb. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.

7. Platba bude prováděna bankovním převodem na účet dodavatele uvedený na faktuře.

VIII. Přechod vlastnického práva k dodanému zboží

1. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na odběratele až úplným zaplacením kupní ceny.

IX. Ostatní ujednání

1. Dodavatel a objednatel prohlašují, že znají tyto obchodní předpisy i předpisy související.

2. Změny obchodních podmínek jsou prováděny písemně formou úplného znění s vyznačením data počátku platnosti jako identifikačního znaku časem upravovaných verzí.

3. Pokud se stane v těchto podmínkách některé ustanovení neúčinným z důvodu změny obecných předpisů, platí obecné předpisy a obchodní.

4. Pokud je v obchodní smlouvě odlišné tvrzení oproti obchodním podmínkám, jde o specifickou úpravu konkrétní obchodní smlouvy a platí ustanovení ve smlouvě.

5. Všechny spory, které mohou vzniknout budou přednostně řešeny dohodou. Pokud bude dohoda neúčinná, bude pro řešení sporu požádán rozhodčí soud při České obchodní komoře, bude-li tak sjednáno konkrétní obchodní smlouvou, nebo příslušný obchodní soud.

V Horaždovicích dne 1.1.2016

AKTUALITY

 • 17.5.2016
 • AntislipRozšiřujeme tvary protiskluzových úprav o aplikované epoxidokorundové geometrické obrazce-trojúhelníky. Hlavní výhodou tohoto provedení je zvýšená protiskluznost v širším nášlapu schodu a snadný odtok vody  při nepříznivém počasí.

 • 25.1.2011
 • Z technologických důvodů jsme byli nuceni  vyřadit z výroby schodů teracový vzor BRIGITA.

  Ve výrobě teracových dlaždic tento vzor zůstává !!!

 

 
 
© Všechna práva vyhrazena - Teraso s.r.o.
POZOR ZMĚNA - Expedice výrobkůZavřít

Od 1.2. 2018 je zrušen výdej veškerého materiálu na adrese: Blatenská 587, Horažďovice.

Expedice výrobků nově probíhá

- ze skladu našeho výrobního závodu Teraso Sušice, Nádražní 1171, 34201 Sušice

- z externího skladu Pražská ul, 34201 Sušice (po předchozí domluvě)

Provozní doba: po – pá od 6.00 do 13.30

Z důvodu nadále probíhajícího stěhování firmy je třeba každou nakládku zboží předem konzultovat s našimi zaměstnanci.

Ceník výrobků

Z důvodu restrukturalizace firmy jsou všechny ceny a podrobné informace o dostupnosti výrobků k dispozici na vyžádání.

Kontaktní údaje jsou beze změny. Omlouváme se za případné komplikace.